Europe Pocket Wifi
 • Worldwide Pocket Wifi Rental Service  

 • Europe Pocket Wifi  EU POCKET WIFI ใช้งานในประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  - 3G Speed เริ่มต้นที่ 3GB - 12GB ต่อทริป(แจ้ง Top Up ได้)  ราคาเช่า Europe Pocket Wifi เริ่มต้นที่ 1,600 - 3,500 บาท ต่อทริป (แถมฟรีประกันเครื่อง)     EU POCKET WIFI ใช้งานในประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  - 4G Speed เริ่มต้นที่ 3GB - 7GB ต่อทริป (แจ้ง Top Up ได้)  ราคาเช่า Europe Pocket Wifi เริ่มต้นที่ 2,500 - 3,900 บาท ต่อทริป (แถมฟรีประกันเครื่อง)