Australia Pocket Wifi
  • Worldwide Pocket Wifi Rental Service  

  • Australia Pocket Wifi    บริการเช่า Australia POCKET WIFI ใช้งานในประเทศออสเตรเลีย    - 4G Speed ใช้งานได้ เริ่มต้นที่ 3GB - 12GB ต่อทริป    ราคาเช่า Australia Pocket Wifi เริ่มต้นที่ 1,600 – 3,500 บาท ต่อทริป (แถมฟรีประกันเครื่อง)    *ไม่มีค่ามัดจำเครื่อง และจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และจัดส่ง EMS สำหรับต่างจังหวัด