New Zealand Pocket Wifi
  • Worldwide Pocket Wifi Rental Service  

  • New Zealand Pocket Wifi    บริการเช่า  New Zealand POCKET WIFI ใช้งานในประเทศนิวซีแลนด์    4G Speed ใช้งานได้ เริ่มต้นที่ 3GB - 8GB ต่อทริป    ราคาเช่า New Zealand Pocket Wifi =   1,600 - 2,900 บาท ต่อทริป (แถมฟรีประกันเครื่อง)